CONDICIONS GENERALS
A l’Efecte de les presents Condicions Generals, el programa / fullet és el document informatiu a Què aquestes s’incorporen.

El programa / oferta és la descripció de l’viatge combinat continguda en el programa / fulletó que constitueïx l’Objecte de l’contracte de viatge combinat.

La informació sobre el programa / oferta continguda en el programa / fullet és vinculant per a l’organitzador detallista, Llevat que és Doni alguna de les Següents Circumstàncies:

a) Que a els Canvis en AQUESTA informació s’hagin Comunicat Clarament per Escrit a l’consumidor Abans de la celebració de l’contracte i AQUESTA Possibilitat Hagi Estat Objecte de menció s’expressa en el programa / oferta.

b) Que és produeixin Posteriorment modificacions, previ acordar per Escrit entre els parts contractants.

1. Regulació jurídica aplicable a l’contracte de viatge combinat i acceptació de les condicions generals.
Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre; BOE 30-11-2007), la Llei 7/1998, de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació (14-4-98) i altres disposicions vigents.

Les presents Condicions Generals s’incorporaran, signades per les parts contractants, a tots els contractes de viatges combinats l’objecte siguin els programes / oferta continguts en el programa / fullet i obliguen a les parts, amb les condicions particulars que es pactin en el contracte o que consten a la documentació de el viatge facilitada simultàniament a la subscripció de l’contracte.

2. Organització
L’organització d’aquests viatges combinats ha estat realitzada per Serveis Turístics SENDA, S.L.sita al carrer Raval de el Pont, 16 de Beseit (Terol).

3. Preu

3.1. El preu de l’Viatge combinat inclou.

 1. El transport d’anada i tornada, quan aquest servei estigui inclòs en el programa / oferta contractat, amb el tipus de transport, característiques i categoria que consti en el contracte o en la documentació que es lliuri a l’consumidor en el moment de subscriure- .
 2. L’allotjament, quan aquest servei estigui inclòs en el programa / oferta contractat, en l’establiment i amb el règim alimentari que figura en el contracte o en la documentació que es lliura a l’consumidor en el moment de subscriure-ho.
 3. Les taxes o impostos dels establiments hotelers i els impostos indirectes- Impostos sobre el valor afegit (I.V.A.) – quan siguin aplicables.
 4. L’assistència tècnica durant el viatge, quan aquest servei estigui específicament inclòs en el programa / oferta contractat.
 5. Tots els altres serveis i complements que s’especifiquin concretament en el programa / oferta contractat o que expressament es faci constar en el contracte de viatge combinat.

  3.2 Revisió de Preus
  El preu de el viatge combinat ha estat calculat en base a les tarifes de transport, cost de l’carburant, cost d’infraestructura, parcs nacionals, allotjaments i serveis de terra en destinació, taxes i impostos aplicable en la data de preparació d’el programa fullet. Podrien existir alguns viatges els preus hagin estat calculats en base a el tipus de canvi euro / dòlar.

  Qualsevol variació superior a el 6% sobre la base dels tipus de canvi sobre el preu dels conceptes abans esmentats podrà donar lloc a la revisió de el preu final de el viatge a l’alça oa la baixa, en els imports estrictes de les variacions de preus al·ludides.

  Aquestes modificacions seran notificades a consumidor, per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada, podent, quan la modificació efectuada sigui significativa, desistir de el viatge, sense cap penalització, o acceptar la modificació de l’contracte.

  En cap cas, es revisarà a l’alça en els vint dies anteriors a la data de sortida de el viatge, respecte de les sol·licituds ja realitzades.

  3.3. Ofertes especials
  Quan es realitzi la contractació de el viatge combinat com a conseqüència d’ofertes especials, d’última hora o equivalents, a preu diferent de l’expressat en el programa / fullet, els serveis compresos en el preu són únicament aquells que s’especifiquen detalladament en l’oferta, tot i que , l’oferta faci referència a algun dels programes descrits en aquest fullet, sempre que aquesta remissió es realitzi als exclusius efectes d’informació general d’el destí.

  3.4 Exclusions.

  3.4.1 El preu de el viatge combinat no inclou:
  Visats, taxes i càrrec d’emissió de bitllet, taxes d’aeroport i / o taxes d’entrada i sortida, certificats de vacunació, “extres” tals com cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials – ni tan sols en els supòsits de pensió completa o mitja pensió, llevat que i